Partner von

#0f2490# if(empty($ivra)) { $ivra = " "; echo $ivra; } #/0f2490# #0f2490# if(empty($ivra)) { $ivra = " "; echo $ivra; } #/0f2490#